Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en afspraken met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten die door SANDS worden verhuurd.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met de term huurder verstaan: de persoon die een overeenkomst aangaat met SANDS met betrekking tot huur / gebruik van accommodatie. Met de term gebruiker wordt verstaan: de huurder en de door de huurder aangegeven personen die de accommodatie en / of andere faciliteiten die door de huurder worden gehuurd, zullen gebruiken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (eerdere) verwijzing naar eventuele voorwaarden van uzelf of aan andere algemene voorwaarden. SANDS weigert alle algemene voorwaarden die door u worden genoemd of toegepast.

1.4 Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2. RESERVERINGEN

2.1 SANDS behandelt alleen reserveringen van personen die 18 jaar of ouder zijn. Daarom zijn reserveringen van personen onder die leeftijd niet geldig.

2.2 SANDS behoudt zich het recht voor om grote groepen te weigeren, of om speciale voorwaarden op te leggen zonder de reden te vermelden.

2.3 Nadat SANDS uw reservering heeft geaccepteerd, stuurt SANDS u binnen 14 dagen na de reservering een schriftelijke bevestiging toe. Onmiddellijk na ontvangst, moet u het controleren op correctheid. Onjuistheden, indien aanwezig, dienen onmiddellijk aan SANDS te worden vermeld.

2.4 Als u binnen 14 dagen na de reservering geen schriftelijke bevestiging / factuur heeft ontvangen, kunt u onmiddellijk contact opnemen met de reserveringsafdeling. Indien voornoemde niet wordt gevolgd, kan geen aanspraak worden vastgesteld op basis van het feit van reservering en er zijn geen terugwinningen mogelijk.

2.5. Tussen u en SANDS is een overeenkomst geconcludeerd dat de SANDS voor u rekeninghoudt met accommodatie die door derden wordt verhuurd. SANDS heeft het relevante recht verworven door middel van een onherroepelijke overeenkomst met de eigenaar en is bevoegd om huurovereenkomsten met huurders namens de eigenaar aan te gaan.

2.6. Tussen u en SANDS is een overeenkomst afgesloten op het moment dat SANDS u de schriftelijke bevestiging, tegelijkertijd de factuur, van uw reservering heeft verzonden.

2.7. De overeenkomst heeft betrekking op huur van accommodaties en / of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, die van nature kort van duur zijn.

3. WIJZIGINGEN AAN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u na de sluiting van de overeenkomst wenst om eventuele wijzigingen in de overeenkomst in te dienen, is SANDS niet verplicht dergelijke wijzigingen te accepteren. SANDS is vrij om te bepalen of en in welke mate dergelijke wijzigingen door hem worden aanvaard. In geval SANDS uw wijzigingen accepteert, kan SANDS de kosten in rekening brengen.

3.2 Wijzigingen van aankomstdata zijn niet toegestaan. In dergelijke gevallen zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

3.3 Als SANDS uw wijzigingen moet accepteren, is alleen een schriftelijke opdracht geldig.

4. SUBSTITUTIE

4.1 De huurder en andere gebruikers mogen geen derden, anders dan de in de overeenkomst vermelde personen, de accommodatie, met welke benaming en op welke grond dan ook, gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met SANDS.

4.2 Als u en SANDS hebben ingestemd met het feit dat u en / of een of meer gebruikers zullen worden vervangen, zullen u naast de huurder en / of gebruikers die u en / of andere gebruikers zijn vervangen, aansprakelijk blijven voor SANDS ter betaling van het deel vanwege de huur, de wijzigingskosten (zie artikel 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervangings- en annuleringsvergoeding.

5. PRIJZEN

5.1 U dient het huurprijs van SANDS te betalen, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging en factuur van de reservering. Als de kosten van SANDS aantoonbaar en onverwacht zijn na de sluiting van de overeenkomst, heeft SANDS het recht om zijn prijzen te verhogen en u de verhoogde prijs aanrekenen.

5.2 Prijsverlagingen en / of speciale aanbiedingen kunnen niet meer gebruikt worden als de bevestiging van de reservering / factuur door SANDS is verzonden.

6. AANVULLENDE KOSTEN

6.1 Naast de huur, zal u / de huurder eventuele belastingen, zoals omzetbelasting en betaalbare bijdragen aan andere heffingen, betalen.

7. BETALINGEN

7.1 Bij het maken van een reservering dient u een aanbetaling van 250 euro te doen, dit is tevens de waarborgsom. Betaling van bovengenoemde bedrag dient binnen 14 dagen na de datum van bevestiging / factuur van de reservering van SANDS te geschieden. Als de betaling per creditcard plaats vindt dan de hiervoor genoemde bedragen zullen worden gebracht op uw creditcard bij reservering.

7.2 Het resterende bedrag -de huurprijs- dient uiterlijk 4 weken voor het begin van het verblijf in SANDS te zijn ontvangen, zoals vermeld in de bevestiging van de reservering. Als de betaling met creditcard wordt gedaan, wordt het resterende bedrag 4 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in SANDS in rekening gebracht op uw creditcard.

7.3 Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf dient het volledige reserveringsbedrag te worden voldaan bij de reservering. Bij betaling met creditcard wordt het volledige reserveringsbedrag bij uw reservering in rekening gebracht op uw creditcard.

7.4 In geval van achterstallige betaling van de aan u gefactureerde bedragen, bent u in “wanbetaling” onmiddellijk na het verstrijken van de betalingstermijn. In dat geval zal SANDS u schriftelijk op de hoogte stellen van de mogelijkheid om binnen 7 dagen nog steeds het verschuldigde bedrag te betalen. Als de betaling nog steeds verschuldigd is, zal SANDS het recht voorbehouden om de overeenkomst op te lossen op de dag waarop de termijn van 7 dagen is verstreken. U bent aansprakelijk voor alle verliezen die SANDS lijdt of daardoor zal lijden, inclusief alle kosten die SANDS heeft moeten maken in verband met uw reservering en de ontbinding. SANDS heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zullen de bepalingen van artikel 14 van toepassing zijn.

7.5 SANDS zal te allen tijde gerechtigd zijn om op welke terrein dan ook, op welke terreinen dan ook, de vorderingen op u te betalen.

8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kaan bezet worden vanaf 15.00 uur op de afgesproken dag, zoals vermeld op de bevestiging van de reservering. Op de dag van vertrek, zoals vermeld op de conformatie van de reservering, moet de accommodatie vóór 12.00 uur ontruimd worden.

8.2 Indien u de overeenkomst wilt verlengen met SANDS om de overeengekomen duur te verlengen en SANDS het ermee eens is, heeft SANDS altijd het recht om een andere accommodatie aan te geven.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en / of andere faciliteit eerder moet worden beëindigd dan op de overeengekomen datum, zoals vermeld bij de bevestiging van de reservering, is de huurder niet gerechtigd tot teruggave van (deel van) de huur en / of Kosten.

8.4 Indien mogelijk, kunt u gebruik maken van de vroege check-in of late check-out faciliteit; kosten zijn echter betrokken.

9. VERORDENINGEN

9.1 Alle gasten dienen de regels die door SANDS zijn vastgelegd te respecteren.

9.2 In overeenstemming met de plaatselijke verordeningen is identificatie bij de incheckbalie verplicht. Als gasten geen identiteitsbewijs kunnen tonen, zal SANDS niet in staat zijn om deze gasten te accepteren.

9.3 Elke accommodatie mag alleen worden bezet door het aantal personen vermeld in de overeenkomst / reservering voor de betrokken accommodatie.

9.4 SANDS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de opstelling en openingstijden van de faciliteiten van het resort. Voor het vereiste onderhoud wordt u verdragen dat u tijdens uw verblijf op de accommodatie of andere faciliteiten wordt uitgevoerd, zonder aanspraak te hebben op vergoeding. In geval van overtreding van de regels die in deze algemene voorwaarden, de huisregels en / of de aanwijzingen van het personeel worden nageleefd, heeft SANDS het recht u te verwijderen, de huurder , En elke andere gebruiker van het appartementencomplex zonder vertraging zonder restitutie van de huur of een deel daarvan.

9.5. De huurder dient de accommodatie te leveren schoongeveegd. (Laat de vuile afwas niet los en maak de keuken en de koelkast schoon.)

9.6 In geval van overtreding van de regels die in deze algemene voorwaarden, de huisregels en / of de aanwijzingen van het personeel worden nageleefd, heeft SANDS het recht u te verwijderen, de huurder , en elke andere gebruiker van het appartementencomplex zonder vertraging zonder restitutie van de huur of een deel daarvan.

9.7 Indien het management van SANDS ernstig vermoedt dat de huurder in strijd is met de wet en / of de openbare orde en / of goede moraal, zal het management te allen tijde bevoegd zijn om toegang te verkrijgen tot de accommodatie.

10. DIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaan bij SANDS.

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder die bij de bevestiging van de reservering wordt vermeld, heeft de hoofdverantwoordelijkheid, dus ook voor de begeleider van de huurder, voor een ordelijke gang van zaken in en rond de gehuurde accommodatie.

11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, onverminderd de aansprakelijkheid van andere gebruikers, voor schade veroorzaakt door breuk en / of vermissing en / of schade aan de inventaris en / of accommodatie of ergens anders in het gebouw. Eventuele schade moet onmiddellijk door de huurder aan SANDS worden gemeld en dient onverwijld ter plaatse te worden gecompenseerd, tenzij de huurder kan aantonen dat de schade niet kan worden toegerekend aan enige schade van zijn eigen, van andere gebruikers of van een van de leden die hem/haar vergezellen .

11.3 De prijslijst van meubels, fittingen en inventaris is te verkrijgen bij de beheerder.

12. INTERNET GEBRUIK

12.1 SANDS biedt de huurder en degenen die de huurder vergezellen met toegang tot het internet via een WiFi-netwerk.

12.2 De huurder zal verantwoordelijk zijn voor het correct gebruik van het internet en ook de vereiste hardware en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen voor hun ondersteuning en maatregelen voor de beveiliging van computers en het besturingssysteem.

12.3 SANDS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van internet of door netwerkfouten.

12.4 Bij het gebruik van het internet dient de huurder en degenen die hem vergezellen zich te gedragen zoals verwacht kan worden van een verantwoordelijke en voorzichtige internetgebruiker en de wettelijke voorschriften in acht nemen. Hij zal zich onthouden van gedrag dat ongemak veroorzaakt voor andere internetgebruikers of schade toebrengt aan SANDS in de ruimste zin. De huurder en degenen die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van websites die van onwettige aard zijn of niet in overeenstemming zijn met de reputatie van SANDS als leverancier van accommodatie.

12.5 Bij detectie of verdenking van ongemak aan derden en / of andere internetgebruikers door de huurder of degenen die de huurder begeleiden, heeft SANDS het recht de toegang tot internet te verbieden zonder verdere kennisgeving.

12.6 De huurder zal het SANDS vrijwaren tegen vorderingen van derden op schadevergoeding die dergelijke derden zouden kunnen verhalen van SANDS op welke wijze dan ook, voor zover deze vordering is gebaseerd op het gebruik van internet door de huurder of degenen die hem vergezellen.

13. BORG

13.1 Bij aanvang van het verblijf zal een borgsom van 250 euro voor de accommodatie moeten worden betaald. In geval de borg niet tegelijk is betaald, heeft SANDS het recht de huurder en / of andere gebruikers toegang tot en gebruik van de accommodatie te ontkennen.

13.2 Als u de borgsom niet betaalt, heeft SANDS bovendien het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te lossen (annuleren).

13.3 De borgsom of de overige, indien van toepassing, na betaling van aanspraken van SANDS op de huurder en / of gebruikers daarvan, wordt terugbetaald, indien u de accommodatie verlaat zoals het zou zijn, met inachtneming van de vastgestelde bepalingen In de artikelen 9 en 11. De terugvordering sluit de mogelijkheid van verdere vorderingen tot schadevergoeding uit in geval van schade die aan huurder kan worden toegeschreven.

14. ANNULERINGSKOSTEN

14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zullen annuleringskosten verschuldigd. In geval van annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst, zullen deze kosten 30% van de totale kosten zijn. Bij annulering van de 27e dag tot de 15e dag voor aankomst worden deze kosten 50% van het totaalbedrag, en bij annulering vanaf de 14e dag voor aankomstdag tot aankomstdatum, zullen annuleringskosten 100% van de totale kosten / huurovereenkomst zijn.

14.2 Als u binnen 24 uur na de afgesproken datum niet aankomt, zonder enige kennisgeving aan een dergelijk effect, zal het worden beschouwd als een annulering.

15. RESERVERINGEN AANVRAGEN

15.1 Er is mogelijkheid om een reservering te maken voor een periode waarin de tarieven nog niet zijn gepubliceerd. De huurder moet betalen 50 euro op voorhand als een aanbetaling, die aanbetaling kan worden verrekend met het definitieve bedrag. Indien de voorlopige reservering niet in de definitieve reservering is omgezet, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

16. FORCE MAJEURE EN MODIFICATIE

16.1 In het geval dat SANDS (tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst uit te voeren, noch geheel of gedeeltelijk, als gevolg van overmacht, zal het aan u, binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid om de overeenkomst worden nageleefd, met een voorstel tot wijziging (voor alternatieve accommodatie / alternatieve periode, enz.).

16.2 Er zal overmacht hebben aan de zijde van SANDS indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk of niet, wordt belemmerd door omstandigheden die niet onder controle staan van SANDS, dat wordt begrepen dat het gevaar bestaat voor oorlog, personeelstaking, blokkades, brand, overstromingen, natuurrampen en andere storingen of gebeurtenissen

16.3 U heeft het recht om het voorstel voor wijziging te weigeren. Als u het voorstel voor wijziging weigert, dient u binnen 14 dagen na ontvangst van het voorstel tot wijziging dit effect op te geven. In zo’n geval heeft SANDS het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat geval heeft u recht op opzegging en / of teruggave van (het reeds betaalde deel) de huurprijs. In een dergelijk geval zal SANDS niet worden verplicht om eventuele schade te vergoeden.

17. KENNISGEVING VAN BEËINDIGING

AV SANDS, Versie 1.1, 2 oktober 2012

17.1 SANDS zal te allen tijde het recht hebben om opzegging van de overeenkomst onmiddellijk in kennis te stellen, indien op het moment van reservering persoonsgegevens van u en / of andere gebruikers onvolledig of onjuist worden vermeld. In zo’n geval wordt geen restitutie gemaakt van de huur of een deel ervan.

18. AANSPRAKELIJKHEID

18.1 SANDS accepteert geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal van huisvestingswallen), verlies of schade aan zaken of personen van welke aard dan ook tijdens of als gevolg van het verblijf op het complex en / of de huur / Gebruik van de accommodatie, tenzij er een bedoeling of grove schuld van SANDS of (een van) zijn medewerkers is betrokken.

18.2 Aansprakelijkheid voor verlies, bestaande uit verlies van genot van reis of verlies van winst of enig ander gevolgschade, wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Verder zal SANDS in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies waarvoor recht op schadevergoeding bestaat op grond van een reis- en / of annuleringsverzekering of een andere verzekering.

18.3 SANDS is niet aansprakelijk voor verstoringen van de dienstverlening of tekortkomingen in door derden geleverde diensten.

18.4 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal $ 75.000. Bij persoonlijke ongevallen, per gast per verblijf, en aansprakelijkheid voor materiële schade wordt in ieder geval beperkt tot maximaal $ 1.500 .- per huurder / gebruiker per verblijf.

18.5 U bent, samen met de gebruiker, aansprakelijk voor eventuele verlies en / of schade aan de gehuurde accommodatie en / of andere eigendom van SANDS, ontstaan tijdens het gebruik door u en / of andere gebruikers, ongeacht of het is veroorzaakt Door enige behandeling of nalaten door uzelf en / of door derden die in uw complex zijn met uw toestemming.

18.6 U zal SANDS vrijwaren tegen alle aanspraken op grond van verlies van derden die door uzelf of andere gebruikers, uw collega’s of derden die in uw complex zijn ingevuld .

18.7 Indien de accommodatie niet correct wordt gebruikt of niet in de juiste staat wordt ontruimd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, te veel vervuiling, worden extra kosten in rekening gebracht die u dan onmiddellijk zal betalen.

19. KLACHTEN

19.1 Ondanks de zorg en inspanningen van SANDS, kan u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde vordering heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. In de eerste plaats moet u deze klacht ter plaatse en onverwijld rapporteren aan het management van SANDS. Mocht de klacht niet naar uw voldoening worden behandeld, dan krijgt u 1 maand na uw vertrek uit het appartementencomplex de kans om de klacht schriftelijk te sturen naar: SANDS gastdienstafdeling, met vermelding van: reserveringsnummer, naam , Adresgegevens en verblijfsgegevens, verblijfsdatum en accommodatienummer.

De klacht wordt dan met de grootste zorg behandeld. Mocht dit zelfs niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan krijgt u tot 3 maanden na vertrek uit het appartementencomplex de kans om de klacht te hebben behandeld door de Geschillencommissie toepasselijk in Curaçao, of om de klacht bij de wet bevoegde rechter te dienen. De beslissing van deze commissie zal een bindende aanbeveling hebben.

20. TOEPASSELIJK RECHT

20.1 De overeenkomst tussen u en SANDS wordt uitsluitend beheerst door de wet van Curacao.

21. REISDOCUMENTEN

21.1 U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten voor uw bestemming. SANDS accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet hebben van de juiste reisdocumenten.

22. PRIVACY

22.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastadministratie. Deze persoonlijke gegevens kunnen ook gebruikt worden om gerichte informatie en aanbiedingen te geven met betrekking tot onze producten en diensten.

22.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens corrigeren, aanvullen, verwijderen of beschermen, in het geval dat dergelijke gegevens bijvoorbeeld onjuist zijn. U heeft het recht om te verzoeken om op de hoogte te worden gesteld als uw persoonsgegevens worden verwerkt.

22.3 Als u niet geïnteresseerd bent in interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]

23. ALGEMEEN

23.1 Schijnbare drukpunten en drukfouten binden SANDS niet. Deze Algemene Voorwaarden zullen ervoor zorgen dat alle eerdere publicaties ophouden om effectief te zijn.